Физическа охрана

Физическа охрана

Според изискванията на Възложителя, се осъществява пропускателен режим, който осигурява контролиран достъп на лица и автомобили в охранявания обект. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен Правилник изготвен от Възложителя.

Работниците, ангажирани с охранителна дейност, имат следните задължения:

Да упътват всички външни лица като ги насочват към правилния отдел(служител) за връзка.
Да спазват вътрешния Правилник, изготвен от Възложителя и да допускат в обекта в извънработно време само ръководния персонал или работници и служители, за които е издадена писмена заповед за работа извън работно време.
Да проверяват обемист багаж на служители, както фирмени и други МПС-та, влизащи и излизащи от обекта.
Да извършват постоянен обход на обекта, за да се избегне неконтролеруемо проникване в него.
Да съблюдават действията и движението на работници, служители и клиенти в обекта с цел недопускане на злонамерени действия върху имуществото на Възложителя.
При охрана на учебни заведения – да осигури здравето и живота на ученици и учители, както и нормални условия за провеждане на учебно- възпитателния процес.
Да опази имуществото и сградния фонд на обекта.
Call Now Button