Приеха доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Сливен през 2016 година

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Сливен през 2016 година беше приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. На заседанието присъстваха кметът Стефан Радев, неговите заместници, главният архитект Лора Йовчева,  началникът на отдел „Сигурност и управление при кризи“ инж. Снежана Кънева, управителят на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“  Петко Чолаков, представители на полицията, пожарната, РЗИ и др.

„Докладът включва всички дейности по превенция и реакция при възникване на потенциални опасности и риск за живота и здравето на хората, целостта на имоти и инфраструктура“, каза на заседанието инж. Снежана Кънева.

Превантивно е извършено планиране, обучение, тренировки за ранно предупреждение и оповестяване. Сред мерките са още ремонтни дейности по елементи на инфраструктурата, както и контрол на всички нива. Извършени са всички мероприятия, свързани с решаване на възникнали рискови проблеми, ликвидиране на опасности с възлагане на спасителни и аварийно-възстановителни работи и пр. Проведени са планираните и задължителни обучения на доброволците от регистрираното доброволно формирование „Грамадите” с. Трапоклово.

За повишаване готовността на кметовете от населените места в заливната зона е проведена локално тренировка по системата за ранно предупреждение и оповестяване.

През отчетния период 9 пъти е въвеждан в изпълнение Общинският план за защита при бедствия.

С предприетите мерки по овладяване са постигнати много добри резултати, посочи инж. Кънева. Дейностите по защитата на населението при възникнали бедствия  през 2016 г. включват отводнителни и укрепителни мероприятия, възстановяване проходимостта на инфраструктура, проводимост на реки и дерета и елементи от социалната инфраструктура и тази от образователното и културно ни наследство.

Ивършени са укрепителни и отводнителни мероприятия по обекти, подложени на вредното въздействие на водите. Възстановена е проводимосттта на реки и дерета в регулация.

В някои населени места липсват дренажни системи или охранителни канали, предвид наличието на високи подпочвени води. Сред тях са гр. Кермен, селата Младово, Старо село, Камен и др.

Всички свлачища, общо 15, са обследвани и заведени в Националния регистър на МРРБ. Работи се по тяхната проектна готовност за предприемане на геозащитните мерки по стабилизирането им. Язовири, реки и дерета не са били причина за опасни ситуации и не представляват потенциална опасност за възникване на наводнение.

Получените сигнали на денонощния телефон в общината са обработвани своевременно. По-голямата част от тях нямат характер на критична ситуация. От общо 1985 сигнала, 244 са с характер на критични ситуации, 1780 – други, без заплаха за населението и инфраструктурата. 85 300 души от 165 села са понесли несгоди от липса на ток, вода и други извънредни ситуации.

Спрямо 2015 г. има завишаване на общо подаваните сигнали с 155, но те не включват такива за критични ситуации.

Намалял е броят на населението, което понася последствията от прекъсване или липса на ток и вода през 2016 г.

С действията си Общината не е допуснала да пострадат хора и имущество, не са настъпили увреждания по инфраструктурата. Ликвидирана и минимизирана е всяка опасност и риск за населението и инфраструктурата.

Годишният доклад ще бъде изпратен на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.Call Now Button